Velká Bíteš

Úspěchy školy

SOŠ JANA TIRAYE MÁ TŘETÍHO NEJLEPŠÍHO MECHANIKA-SEŘIZOVAČE V ČR

SOŠ JANA TIRAYE MÁ TŘETÍHO NEJLEPŠÍHO MECHANIKA-SEŘIZOVAČE V ČR

Ve dnech 19. - 21. 3. 2018 jsme se zúčastnili celostátní odborné soutěže KOVO Junior 2018 „České ručičky“ O nejlepšího mechanika-seřizovače v ČR, kterou organizuje Cech kovo ČR. Do soutěže se zapojilo 15 žáků z 13 škol z celé České republiky. V letošním roce ji pořádala Střední škola technická, gastronomická a automobilní Chomutov. Naši školu reprezentoval Aleš Katolický, žák čtvrtého ročníku oboru Mechanik-seřizovač, a to na základě postupu z třetího místa krajského kola.

Soutěž se skládala ze tří částí. V první z nich měli studenti vytvořit náročný program dle výkresové dokumentace. Druhá část zahrnovala zhotovení programu „jednodušší“ součástky, která se později vyráběla na CNC stroji. Třetí úkol obsahoval výpočty lícování, řezných podmínek a praktické měření různými měřidly. Programovalo se dle výběru studenta - buď v systému Sinumerik Operate 4.5. Ed. 2, nebo v systému Dialog Heidenhain 530i.

Žák Aleš Katolický prokázal své schopnosti a dovednosti na tak vysoké úrovni, že se umístil na úžasném třetím místě, a tím se stal třetím nejlepším mechanikem-seřizovačem v ČR. Rád bych mu nejen za sebe, ale i za ostatní učitele naší školy pogratuloval a poděkoval za skvělou reprezentaci.

Vladimír Marek

Tři nejlepší v ČR v oboru Mechanik seřizovač

tři nejlepší Mechanici seřizovači, vpravo Aleš Katolický

Velký úspěch oboru Mechanik seřizovač na celostátní úrovni

Ve dnech 23. - 24.3 2017 se konala celostátní odborná soutěž KOVO Junior 2017, která je zařazena do soutěže „České ručičky“. Letošní ročník pořádala Střední škola strojírenská a elektrotechnická Brno, p.o. Trnkova. Soutěže se zúčastnilo celkem 18 škol z devíti krajů ČR, každý kraj mohli reprezentovat dva mechanici seřizovači, kteří postoupili z krajského kola. Celkem tedy soutěžilo 18 žáků. Naši školu reprezentoval Aleš Katolický, žák třetího ročníku oboru Mechanik seřizovač, který postoupil z třetího místa krajského kola.

Soutěž se skládala ze tří částí, které měly prověřit znalosti a odbornost jednotlivých žáků. V první části měli žáci za úkol vytvořit program a vyrobit „jednodušší“ součást dle výkresové dokumentace. V druhé části měli naprogramovat „složitější“ součást dle výkresové dokumentace, tak aby se dala vyrobit na CNC obráběcím stroji. Posledním úkolem bylo měření, výpočty lícování a řezných podmínek. Na tyto tři úkoly měli žáci 6,5 hod.

Během soutěže, se žáci i jejich doprovod účastnili doprovodných akcí, jako např. exkurze ve firmě Zetor či Siemens. V pátek 24. 3. 2017 proběhlo slavnostní vyhlášení na Krajském úřadu Jihomoravského Kraje.

Náš žák Aleš Katolický se umístil na úžasném druhém místě, za které bych mu chtěl velmi poděkovat. Jeho úspěch je jen dokladem toho, že výuka programování CNC strojů na SOŠ Jana Tiraye je na vysoké úrovni a to i v celostátním měřítku. Tuto úroveň si samozřejmě budeme chtít i nadále udržet. Chci také poděkovat všem kantorům, kteří se podílí na přípravě našich žáků, bez nich by tento úspěch nebyl možný.

Jiří Ulman učitel

20170324 134829

DSCN0280

 

 

Velký úspěch žáků v krajské soutěži

Stalo se už téměř tradicí, že žáci Střediska praktického vyučování získávají různá významná ocenění.

Nejinak tomu bylo i 15. a 16. 2. 2017. V těchto dnech se totiž konala krajská soutěž Řemeslo Vysočiny 2017, která proběhla pod patronací radní Kraje Vysočina pro oblast školství, mládeže a sportu, Ing. Jany Fialové.  Pořadatelem soutěže byla Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola Žďár nad Sázavou.

Soutěž byla uspořádána jako krajské kolo soutěží zručnosti KOVO JUNIOR 2017 v rámci celostátní přehlídky ČESKÉ RUČIČKY. Žáci učebního oboru OBRÁBĚČ KOVŮ zde měřili své síly v kategorii SOUSTRUŽENÍ.

Úkolem soutěžících byla výroba součásti na soustruhu dle výkresové dokumentace a měření součásti, včetně prokázání základních teoretických znalostí v oblasti rozboru uložení.

Této akce se zúčastnilo celkem 8 dvoučlenných družstev, z toho bylo 6 družstev z Kraje Vysočina a 2 družstva ze Slovenské republiky.

Za Středisko praktického vyučování PBS Velká Bíteš byli do soutěže nominováni dva žáci 3. ročníku učebního oboru Obráběč kovů, a to Petr Veverka a Jakub Vochyán.

Výsledky soutěže jasně napovídají, že žáci byli velmi dobře připraveni. V kategorii družstev skončili na prvním místě. Petr Veverka obsadil výborné druhé místo a Jakub Vochyán skončil se stejným počtem bodů celkově třetí.

A protože podle pravidel Cechu KOVO postupují do celostátního kola soutěžící, kteří se umístili na 1. a 2. místě, bude nás v tomto klání o nejlepšího obráběče zastupovat Petr Veverka.

Celostátní kolo soutěže obráběčů kovů pořádá ve dnech 3. a 4. 5. 2017 Střední škola technická, gastronomická a automobilní v Chomutově. Přejme tedy Petrovi hodně úspěchů a štěstí nejen v této soutěži, ale i ve zdárném dokončení učebního oboru vzdělání Obráběč kovů.

Oběma žákům patří poděkování za vzornou reprezentaci SOŠ Jana Tiraye, SPV PBS a PBS, a.s. Děkujeme rovněž všem pedagogům, kteří žáky připravují na soutěže i pro jejich profesní život, a to jak v oblasti teorie, tak i praxe.

Bc.  Aleš Janíček

SPV PBS Velká Bíteš

20170216 133730

 

20170215 081236

 

DSCN0160

Oboru MECHANIK SEŘIZOVAČ se u nás daří!

Ve dnech 15. a 16. 2. 2017 se konalo krajské kolo soutěže KOVO Junior 2017. Pořadatelem soutěže byla VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou. Soutěže se zúčastnilo šest technických škol z Kraje Vysočina a dvě školy ze Slovenska. Každá škola mohla do soutěže poslat jedno dvoučlenné družstvo. Soutěž se skládala ze dvou částí. První částí bylo programování, kde museli žáci vytvořit program součásti dle výkresové dokumentace. Tento program musel být sestaven tak, aby bylo možné reálné obrobení součásti na CNC stroji. V druhé části žáci prokazovali teoretické znalosti z oblasti strojírenství. Jejich úkolem byl rozbor uložení, výpočet řezných podmínek a měření součásti dle výkresové dokumentace.

Střední odbornou školu Jana Tiraye reprezentovali žáci 3. ročníku, a to Jakub Barbořík a Aleš Katolický. I přes narůstající konkurenci, která je dána velkým zájmem o tento obor, se v této soutěži naši žáci umístili na krásných místech. Jako družstvo obsadili nádherné 2. místo, hned za domácími. V kategorii jednotlivců se umístili Aleš Katolický na 3. místě a Jakub Barbořík na 5. místě. Toto umístění zaručilo Aleši Katolickému postup do celostátního kola, které se bude konat 22. - 24. 3. 2017 v Brně.

Na tomto místě bych chtěl klukům velice poděkovat za vzornou přípravu a reprezentaci naší školy a Alešovi popřát, aby se mu dařilo i v celostátním kole. Poděkování patří nejen klukům, ale všem, kteří se podílí na kvalitní přípravě žáků do jejich budoucího profesního života.

Bc. Jiří Ulman, učitel odborných předmětů a odborného výcviku

20170216 133712

 

DSCN0193

Žáci měřili svoje síly ve Středisku praktického vyučování

V předvánoční době proběhl ve Středisku praktického vyučování PBS Velká Bíteš již pátý ročník Střediskové soutěže o putovní pohár generálního ředitele a předsedy představenstva akciové společnosti První brněnské strojírny Velká Bíteš, a. s., Ing. Milana Macholána.

Soutěž s názvem O nejlepšího obráběče kovů 2. a 3. ročníku probíhá vždy podle předem vypracovaných propozic. Jedná se o dvoudenní dovednostní soutěž, ve které žáci 2. a 3. ročníku oboru Obráběč kovů ze SOŠ Jana Tiraye zhotovují výrobek dle výrobního výkresu, a to v předem určené době, navíc pod dohledem zkušených pedagogických pracovníků.

První soutěžní den žáci nastoupili na pracoviště soustružení, druhý den frézovali. Po ukončení soutěže byly výsledky ohodnocených prací žáků zaznamenány do předem připravených tabulek. O konečném pořadí jednotlivých soutěžících rozhodl celkový součet bodů, dosažený v obou částech soutěže (soustružení i frézování). Cílem soutěžního klání bylo ověřit znalosti žáků získané nejen v SOŠ Jana Tiraye,  ale i dovednosti nabyté v odborném výcviku v SPV PBS Velká Bíteš. Tento cíl byl beze zbytku naplněn.

 

Výsledky soutěže:

 

2. ročník

1. místo: Jakub Chytka

2. místo: Jan Šmerda

3. místo: Dušan Musil

 

3. ročník

1. místo: Petr Veverka

2. místo: Martin Šrámek

3. místo: Jakub Vochyán

 

Oficiální vyhlášení výsledků se konalo v pondělí 19. prosince 2016 v zasedací místnosti generálního ředitele PBS Velká Bíteš, a. s.

Všech šest výše jmenovaných žáků obdrželo diplom s malou finanční a věcnou odměnou. Vítězům (Jakubu Chytkovi z 2. ročníku a Petru Veverkovi ze 3. ročníku) předal generální ředitel PBS Velká Bíteš, a. s. putovní poháry s jejich jmenovkou.

Na tomto místě je nutné poděkovat nejen učitelům Střední odborné školy Jana Tiraye Velká Bíteš za kvalitní teoretickou přípravu žáků, ale také učitelům odborného výcviku ze Střediska praktického vyučování PBS Velká Bíteš. Žákům děkuji za aktivní účast a vítězům ještě jednou gratuluji.

Bc. Aleš Janíček, ředitel SPV PBS

DSC 8835DSC 8844DSC 8852

Okrskové kolo ve fotbale

Dne 4. října 2016 se žáci SOŠ Jana Tiraye zúčastnili okrskového kola ve fotbale, které se konalo ve Velkém Meziříčí. Pořadatelem bylo Gymnázium ve Velkém Meziříčí, dalším účastníkem turnaje byla Hotelová škola Světlá a Střední odborná školy řemesel Velké Meziříčí. V prvním zápase náš tým vyhrál nad Gymnáziem 2:1. Ve druhém zápase jsme prosadili výhru nad Hotelovou školou 2:0.

Celkově jsme se tedy umístili na prvním místě, čímž jsme postoupili do Okresního kola, které se koná 18. 10. 2016 také na hřišti ve Velkém Meziříčí.

Děkuji klukům za akční sportovní nasazení a gratuluji k výbornému sportovnímu výkonu.

Mgr. Hana Karmazínová

Střelci branek:

Hibš Dominik (4. M)              2 branky

Šmarda Michal (3. A)            2 branky

IMG 20161004 100545

Programování CNC strojů nám jde

 Stejně jako v předchozích letech se i letos v rámci MSV v Brně konala soutěž mladých strojařů v programování CNC obráběcích strojů, kterou pořádal Svaz strojírenské technologie ve spolupráci s firmami Heidenhain, Siemens a Fanuc. Tento rok se MSV konal ve dnech od 3.10. do 7.10. v těchto dnech také probíhala soutěž. Naši studenti se soutěže zúčastnili hned první den. Celkem se soutěže zúčastnilo 35 středních odborných škol z celé České republiky, které dohromady reprezentovalo 153 studentů.

Střední odbornou školu Jana Tiraye Velká Bíteš reprezentovali studenti 4. ročníku maturitního oboru mechanik seřizovač Hibš Dominik, Bureš Tomáš, Brychta Jan a Zezula Jan, kteří soutěžili v sekci Heidenhain. Na soutěž se studenti připravovali na CNC obráběcích strojích v prostorách SOŠ Jana Tiraye pod vedením učitelů odborného výcviku.

Naši žáci se v první soutěžní den umístili na prvních pozicích, v sekci Heidenhain obsadil 1. místo Hibš Dominik.

Děkujeme žákům za výbornou reprezentaci školy a zároveň doufáme, že v tomto úspěchu budou pokračovat i další studenti naší školy.

Jiří Ulman a Vladimír Marek

učitelé odborného výcviku

DSCN2017

 

 

 

      DSCN2021

 

 

 

 

 

 

20161003 135227

Nejbližší akce školy

Využíváš elektronickou žákovskou knížku?

Výsledky

Zřizovatel

  • Velká  Bíteš

Podpořil

  • Kraj Vysočina
Nahoru