Další organizace Velké Bíteše

Velká Bíteš

Distanční výuka

Vážení rodiče,

na základě rozhodnutí vlády ČR je od 14. října 2020 realizována ve všech třídách distanční výuka, která platí do odvolání. Žákům je zakázána osobní přítomnost v budově školy.

Vzdělávání distančním způsobem probíhá prostřednictvím on-line (synchronní) i off-line (asynchronní) výuky. Obě formy jsou vhodně kombinovány a pedagogové školy se snaží přizpůsobovat distanční výuku individuálním podmínkám jednotlivých žáků. Distanční výuka se týká teoretické i praktické výuky a je pro žáky povinná. Rozvrhy jsou k dispozici v aplikaci Microsoft Teams.

On-line výuka je realizována v největší možné míře. Probíhá prostřednictvím internetu a je podporována nejrůznějšími digitálními technologiemi a softwarovými nástroji. Žáci a učitelé naší školy využívají komunikační platformy Microsoft Teams, Bakaláře nebo Facebook. Výhodou synchronní výuky je fakt, že pedagog má přehled o průběhu vzdělávání, které je jednotné, časově vymezené a je také podporováno přímou interakcí pedagoga a žáků. Pravidelná výuka ve virtuálním prostoru může napomoci účastníkům při překonávání obtíží, které jsou způsobené sociální izolací, a navíc podpořit motivaci k učení. Přestože jsou žáci schopni udržet pozornost a aktivitu delší dobu, výuka na základě doporučení MŠMT není realizována dle standardního rozvrhu, ale na základě rozvrhu pro distanční výuku. Plánované učivo je sdružováno do tematických celků a těm se věnuje delší souvislý časový úsek než jedna vyučovací hodina. Tento způsob organizace přispívá k efektivnějšímu využití času a snižuje podíl prodlevy a organizačně technických přestávek při střídání předmětů a vyučujících. V neposlední řadě umožňuje žákům intenzivně a soustředěně pracovat na jednom uceleném tématu.

Off-line forma slouží jako prospěšné doplnění on-line vzdělávání. Asynchronní výuka má pro žáky dvě významné výhody: na zadaných úkolech pracují v jimi zvoleném čase a vlastním tempem. V rámci jejich plnění je učitel k dispozici pro případné konzultace a individuální studijní podporu. Pak jsou práce odevzdány domluveným způsobem ve stanoveném termínu. Žákům je následně poskytnuta kvalitní formativní zpětná vazba, která jim pomáhá v rozvoji vlastního potenciálu a studijní autonomie. Formativní hodnocení je průběžná evaluace. Přináší žákovi užitečnou informaci o tom, co ví, čemu rozumí nebo co průběžně dokáže v rámci vzdělávacího procesu. Tím ho směřuje k naplnění stanoveného cíle. Umožňuje mu sledovat pokrok, vede ho k řízení vlastního učení a pomáhá komplexně rozvíjet jeho osobnost. Účelem formativního hodnocení je tedy identifikovat vzdělávací potřeby účastníků a přizpůsobit těmto zjištěním vyučování a učení tak, aby každý dosáhl maxima ve svém rozvoji vzhledem ke svým individuálním možnostem. Tento způsob je pro evaluaci práce žáků vhodnější než sumativní hodnocení. Distanční výuka je vhodnou příležitostí pro sebehodnocení žáků, které představuje důležitou součást vzdělávání a posiluje jejich schopnost sledovat a hodnotit rozvoj svých vědomostí a dovedností.

Po dobu trvání distančního vzdělávání dochází k výraznému omezení realizace odborného výcviku. Není možné jej uskutečňovat ani na školním pracovišti, ani v prostorách Střediska praktického vyučování PBS, a.s. Velká Bíteš. Při online výuce praktického vyučování dochází k jeho částečnému nahrazení předměty z odborné složky vzdělávání, které s ním přímo souvisejí. Pro bližší informace ohledně odborného výcviku distanční formou kontaktujte Bc. Jiřího Ulmana a Bc. Vladimíra Marka. Za zabezpečení online i offline výuky pro žáky 1. ročníku oboru Mechanik seřizovač a žáky oboru Obráběč kovů zodpovídá SPV PBS. V případě potřeby kontaktujte ředitele SPV PBS Bc. Aleše Janíčka.

Vedení školy  

Nejbližší akce školy

Zřizovatel

  • Velká  Bíteš

Podpořil

  • Kraj Vysočina
Nahoru