Další organizace Velké Bíteše

Velká Bíteš

MATURITNÍ ZKOUŠKA VE ŠKOLNÍM ROCE 2020/2021

Od školního roku 2020/2021 dochází k zásadním změnám v konání maturitní zkoušky. V souladu s platnými právními předpisy zveřejňuje ředitel školy důležité informace týkající se jejího průběhu.

Organizace maturitní zkoušky

Stěžejní dokumenty, které upravují pravidla pro konání maturitní zkoušky:

  • Zákon č. 284/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
  • Vyhláška č. 177/2009 Sb., p bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů.
  • Školní vzdělávací plán.

Novela školského zákona zrušila konání 3 povinných zkoušek společné části maturitní zkoušky (1. český jazyk a literatura, 2. cizí jazyk, 3. matematika) a zavádí další nepovinnou zkoušku vyšší úrovně z matematiky ve společné části maturitní zkoušky s názvem Matematika rozšiřující.

Podle ustanovení § 78 a § 79 školského zákona se písemná práce a ústní zkouška z českého jazyka a literatury, které byly dosud konané ve společné části maturitní zkoušky, přesouvají do profilové části maturitní zkoušky.

Maturitní zkouška se skládá ze dvou částí – společné (státní) a profilové (školní). Žák musí úspěšně složit povinné zkoušky obou částí, aby úspěšně složil maturitní zkoušku.

SPOLEČNÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY

Společná část maturitní zkoušky je konána pouze formou didaktických testů.

Každý maturující žák bude konat povinně didaktický test z Českého jazyka a literatury. Dále si bude volit mezi didaktickým testem z Anglického jazyka nebo didaktickým testem z Matematiky.

Podmínkou konání zkoušek profilové části není úspěšné vykonání didaktických testů. Didaktické testy budou hodnoceny pouze „uspěl/neuspěl“ s procentuálním vyjádřením úspěšnosti. Hodnocení „uspěl“ tedy není podmínkou pro připuštění žáka k profilovým zkouškám, ale podmínkou pro zisk maturitního vysvědčení.

 U konání didaktického testu se nic nemění. Didaktický test ze zkušebního předmětu Český jazyk a literatura trvá 75 minut.

Pro didaktický test ze zkušebního předmětu Anglický jazyk i nadále platí stejná pravidla – trvá 100 minut, z toho 40 minut poslechová část testu a 60 minut část testu ověřující čtení a jazykové vědomosti a dovednosti.

U konání didaktického testu se také nic nemění. Didaktický test z Matematiky trvá 120 minut.

 PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY

Profilová část maturitní zkoušky se skládá z profilové zkoušky z Českého jazyka a literatury, z Anglického jazyka a Technologie.

 

Písemná práce z Českého jazyka a literatury

Písemnou prací z předmětu Český jazyk a literatura se rozumí vytvoření souvislého textu odpovídajícího slohové práci, jehož minimální rozsah je 250 slov. Písemná práce trvá 110 minut včetně času na volbu zadání. Při konání písemné práce má žák možnost použít Pravidla českého pravopisu.

Pro písemnou práci ředitel školy stanoví nejméně 4 zadání. Po zahájení zkoušky si žák 1 zadání zvolí. Zadání písemné práce obsahuje název zadání, způsob zpracování zadání a popřípadě výchozí text k zadání. Součástí výchozího textu k zadání může být i obrázek, graf.

Zadání písemné práce jsou stejná pro všechny žáky daného oboru vzdělání příslušné školy. Písemnou práci konají žáci daného oboru vzdělání ve stejný den a čas.

Kritéria hodnocení budou stanovena předem a maturující žáci s nimi budou seznámeni. Kritéria hodnocení budou brát v úvahu stylistickou úroveň vypracování textu, dodržení tématu, slohového útvaru a bohatství lexika, stejně jako oblast gramatiky, morfologie s důrazem na syntaktickou stavbu textu.

Ústní zkouška z Českého jazyka a literatury před zkušební maturitní komisí

Ředitel školy určí v souladu s rámcovým a školním vzdělávacím programem daného oboru vzdělání maturitní seznam nejméně 60 literárních děl. Zároveň ředitel školy stanoví kritéria pro sestavení vlastního seznamu literárních děl žákem. Maturitní seznam literárních děl a kritéria platí i pro opravnou a náhradní zkoušku.

Z maturitního seznamu literárních děl a v souladu s kritérii žák připraví vlastní seznam literárních děl v počtu stanoveném ředitelem školy. Nejnižší počet literárních děl v žákovském seznamu je 20. Pro jarní zkušební období žák odevzdá seznam řediteli školy nebo jím pověřené osobě do 31. března 2021.

Bezprostředně před zahájením přípravy k ústní zkoušce si žák vylosuje číslo pracovního listu. Po přípravě probíhá samotná ústní zkouška v délce trvání 15 minut. V jednom dni nelze losovat dvakrát pracovní list ke stejnému literárnímu dílu.

Kritéria hodnocení budou stanovena předem a maturující žáci s nimi budou seznámeni.

 

 Písemná práce z Anglického jazyka

Písemnou prací z Anglického jazyka se rozumí vytvoření souvislého textu v celkovém rozsahu 200 slov. Písemná práce trvá 60 minut včetně času na volbu zadání. Při konání písemné práce má žák možnost použít překladový slovník.

Ředitel školy stanoví jedno zadání, která se žákům zpřístupní bezprostředně před zahájením zkoušky. Zadání písemné práce obsahuje název zadání, způsob zpracování zadání, popřípadě výchozí text k zadání. Součástí výchozího textu k zadání může být i obrázek, graf.

Zadání písemné práce z Anglického jazyka je stejné pro všechny žáky daného oboru vzdělání příslušné školy. Písemnou práci konají žáci daného oboru vzdělání ve stejný den a čas.

Kritéria hodnocení budou stanovena předem a maturující žáci s nimi budou seznámeni. Kritéria hodnocení budou brát v úvahu stylistickou úroveň vypracování textu, dodržení tématu, slohového útvaru a bohatství lexika, stejně jako oblast gramatiky, morfologie s důrazem na syntaktickou stavbu textu.

Ústní zkouška z Anglického jazyka před zkušební maturitní komisí

Ředitel školy v souladu s rámcovým a školním vzdělávacím programem stanovil 20 témat. Témata jsou platná i pro opravnou a náhradní zkoušku.

Ústní zkouška z Anglického jazyka koresponduje s podmínkami všech profilových zkoušek konaných formou ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí dle § 16 vyhlášky č. 177/2009 Sb., tj. i zkoušek z Anglického jazyka konaných v profilové části v letech předcházejících. Všechny zkoušky konané formou ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí musí být monotematické.

Ústní zkouška z Anglického jazyka se uskutečňuje formou řízeného rozhovoru ke konkrétnímu tématu. Součástí ústní zkoušky je také zadání ověřující znalost terminologie vztahující se ke vzdělávací oblasti odborného vzdělávání.

Bezprostředně před zahájením přípravy k ústní zkoušce si žák vylosuje 1 téma. Ústní zkouška trvá 15 minut. V jednom dni nelze losovat dvakrát stejné téma.

Kritéria hodnocení budou stanovena předem a maturující žáci s nimi budou seznámeni.

Profilová zkouška z předmětu Technologie se skládá z písemné, praktické a ústní MZ.

Průběh a kritéria hodnocení pro konání maturitní zkoušky z předmětu Technologie se nemění, jsou stejné jako v předchozích letech.

Hodnocení MZ

Ve společné části žák vykoná zkoušku úspěšně, pokud dosáhne alespoň hranice úspěšnosti. Kritéria hodnocení včetně hranice úspěšnosti společné části maturitní zkoušky pro školní rok 2020/2021 zveřejní Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy do 31. března 2021.

Didaktické testy společné části maturitní zkoušky se hodnotí slovně „uspěl(a)“ nebo „neuspěl(a)“ s procentuálním vyjádřením úspěšnosti.

V případě profilových zkoušek z Českého jazyka a literatury a z Anglického jazyka tvoří hodnocení písemné práce 40 % a hodnocení ústní zkoušky 60 % celkového hodnocení zkušebního předmětu.

 

Termíny konání zkoušek společné a profilové části maturitní zkoušky

Přihlášky žáků k MZ: do 1. 12. 2020

Didaktické testy v jarním zkušebním období: v termínu od 3. května do 7. května 2021

Zkoušky konané formou písemné zkoušky, nově také zkoušky z Českého jazyka a literatury a z Anglického jazyka konané formou písemné práce a zkoušky konané formou praktické zkoušky se mohou konat nejdříve 1. dubna 2021.

 

Ing. Bc. Josef Chytka

ředitel školy

říjen 2020

 

 

Nejbližší akce školy

Zřizovatel

  • Velká  Bíteš

Podpořil

  • Kraj Vysočina
Nahoru