Další organizace Velké Bíteše

Velká Bíteš

Maturitní zkouška ve školním roce 2020/2021 – Úprava podmínek

Opatření obecné povahy MŠMT z 29. ledna 2021 – Úprava podmínek konání maturitní zkoušky v roce 2021

Ministerstvo tímto opatřením obecné povahy v souladu s § 184a odst. 4 písm. a) a b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, upravuje některá pravidla konání maturitních zkoušek.

Změna podmínek pro připuštění žáka k MZ

· Žák může konat maturitní zkoušku, pokud prospěl v prvním pololetí školního roku 2020/2021 ze všech povinných předmětů.

· Žákovi, který neprospěl nebo nemohl být hodnocen, určí ředitel školy termín konání opravné nebo náhradní zkoušky tak, aby se tato zkouška konala do 30. června 2021. Požádá-li o to žák, umožní ředitel školy vykonání této zkoušky tak, aby se konala do 31. března 2021. Pokud žák prospěl v prvním pololetí do 31. března 2021, může konat řádný termín maturitní zkoušky v jarním zkušebním období 2021. Pokud žák prospěl v prvním pololetí do 30. června 2021, může konat řádný termín maturitní zkoušky v podzimní zkušebním období 2021. Opravná a náhradní zkouška je komisionální.

Společná část MZ

· Prodlužuje se doba trvání didaktických testů z českého a anglického jazyka o 10 minut, v případě matematiky o 15 minut. V jarním i podzimním zkušebním období 2021 trvá didaktický test z předmětu Český jazyk a literatura 85 minut, ze zkušebního předmětu Anglický jazyk 110 minut (40 minut poslechová část testu, 70 minut část testu ověřující čtení, jazykové vědomosti a dovednosti), ze zkušebního předmětu Matematika 135 minut.

· Stanovuje se mimořádný termín konání didaktických testů společné části MZ ve dnech 14. - 16. června 2021 (koná se na spádových školách, které určí Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání). Mimořádný termín je určen žákům, kteří se z květnového termínu omluví kvůli nemoci COVID-19 nebo karanténě. Přihlášku k mimořádnému termínu konání této zkoušky včetně omluvy z neúčasti na řádném termínu žák podává řediteli školy do 10. května 2021.

Profilová část MZ

· Prvomaturanti z roku 2020 a 2021 nekonají písemné práce z předmětů Český jazyk a literatura a Anglický jazyk. Hodnocení z ČJ a ANJ tvoří pouze ÚZ (neplatí pro náhradní a opravné zkoušky prvomaturantů do roku 2019).

· Ředitel školy může stanovit odlišný způsob konání praktické zkoušky maturitní zkoušky, včetně formy, délky i způsobu hodnocení. Praktická zkouška Profilové části MZ bude upravena dle doporučení MŠMT. Žáci budou v rámci této zkoušky provádět pouze seřízení jednoho stroje, a to buď frézky, nebo soustruhu (dle vylosování každým žákem).

Ing. Bc. Josef Chytka

ředitel školy

10. února 2021

Zřizovatel

  • Velká  Bíteš

Podpořil

  • Kraj Vysočina
Nahoru