Další organizace Velké Bíteše

Velká Bíteš

Volby do školské rady

Ustanovení volební komise do školské rady

Podle volebního řádu školské rady při SOŠ Jana Tiraye Velká Bíteš, příspěvková organizace, Tyršova 239, který schválilo usnesení Rady města Velká Bíteš pod č. 27/14/15/RM dne 30. 3. 2015, zřizuji volební komisi pro volby za zákonné zástupce nezletilých žáků, zletilé žáky a pedagogické pracovníky do školské rady při SOŠ Jana Tiraye Velká Bíteš, příspěvková organizace.

Předseda volební komise:   Ing. Bc. Josef Chytka

Členové volební komise:    Mgr. et Mgr. Veronika Zachovalová, Ph.D.
                                              Mgr. Leona Romanová

Ve Velké Bíteši dne 14. 9. 2021

 

Oznámení o době, místě a průběhu konání voleb do školské rady SOŠ Jana Tiraye Velká Bíteš, příspěvková organizace, Tyršova 239

Ředitel SOŠ podle volebního řádu školské rady o volbách do školské rady SOŠ Jana Tiraye Velká Bíteš, příspěvková organizace oznamuje:

1. Volby do školské rady se uskuteční dne 23. 9. 2021 od 8.00 do 14.00 hodin.
2. Místem konání voleb je kancelář č. IV (zástupkyně ředitele pro TV) v budově SOŠ Jana Tiraye, Tyršova 239, 595 01 Velká Bíteš.
3. Volič prokáže volební komisi svoji totožnost platným občanským průkazem.
4. Volič hlasuje osobně, a to vhozením upraveného hlasovacího lístku do volební urny. Na hlasovacím lístku označí volič jednoho kandidáta zakroužkováním pořadového čísla uvedeného před jménem kandidáta. Jinak upravený hlasovací lístek je neplatný.

Ve Velké Bíteši dne 14. 9. 2021

 

 

 

Zřizovatel

  • Velká  Bíteš

Podpořil

  • Kraj Vysočina
Nahoru