Další organizace Velké Bíteše

Velká Bíteš

Spolupráce SOŠ Jana Tiraye Velká Bíteš s Okresní hospodářskou komorou ve Žďáře nad Sázavou

Dne 26. února 2020 zorganizovala Okresní hospodářská komora ve Žďáře nad Sázavou ve spolupráci s městem Žďár nad Sázavou První společné setkání kariérových poradců škol regionu. Zahájil je předseda představenstva OHK Žďár nad Sázavou Jiří Novotný společně s Mgr. Petrem Sedlákem, vedoucím Odboru školství, kultury, sportu a marketingu MÚ Žďár nad Sázavou.

Koordinaci akce zabezpečovala Mgr. Dana Fialová z tamější OHK. Ve své prezentaci nás obeznámila s funkcí Hospodářské komory ČR a projektem kariérového poradenství v oblasti regionálního trhu práce a podnikatelských aktivit s názvem JOBPOINT. Ten umožňuje žákům základních a středních škol realizovat exkurze u konkrétních zaměstnavatelů, díky čemuž jsou obohaceni o osobní pohled na praxi dle vybraných oborů vzdělání. OHK u zájemců z řad škol zajišťuje autobusovou dopravu do dané firmy a program. Také žákům zprostředkovává účast na velkých výstavách a veletrzích (MSVB 2020, AMPÉR 2020, Potravinářský veletrh, Farmářské dny apod.), na nichž jsou prezentovány regionální firmy. OHK ve Žďáře nad Sázavou se stala asistenčním centrem informací k Průmyslu 4.0 (také Práce 4.0 neboli čtvrtá průmyslová revoluce) ve žďárském regionu. Jedná se o současný trend digitalizace. S ní je spojená automatizace výrobních procesů a následné změny na trhu práce.

Další přednášející byla Renata Jindrová z Úřadu práce Žďár nad Sázavou. Jejím prostřednictvím jsme se dozvěděli o možnosti využití Informačního a poradenského střediska Úřadu práce (IPS ÚP) ve Žďáře nad Sázavou – pro žáky středních škol připravuje přednášky ohledně volby VŠ a trhu práce. Naše škola už v dřívějších letech začala využívat příležitosti pořádat besedy ve spolupráci s IPS ÚP. Žáci jsou při nich mimo jiné obeznámeni s problematikou zvyšování, popř. rozšiřování kvalifikace a jsou jim dány rady v souvislosti s vyhledáváním pracovních příležitostí.

Mgr. Roman Křivánek reprezentoval Vysočina Education (partnera setkání) se svou přednáškou na téma Podpora systematického rozvoje kariérového poradenství (RIPS) v Kraji Vysočina, role Vysočina Education. Jeho projev se zaměřoval na Strategie 2030+ v Kariérovém poradenství.

Ing. Miloš Rathouský ze Svazu průmyslu a dopravy ČR seznámil přítomné zástupce škol s Návrhem uzákonění duální větve ve vzdělávání. Po skončení přednášky proběhla aktivní diskuse na toto téma.

Střední odborná škola Jana Tiraye Velká Bíteš je spolupracující člen OHK Žďár nad Sázavou, a tak se setkání zúčastnila Ing. Mgr. et Mgr. Ludmila Baláková, Ph.D., MBA, zástupkyně ředitele pro teoretickou výuku. Díky ní získali přítomní kariéroví poradci základních škol podrobnější informace o škole a oborech, které je možné na ní studovat.

Setkání kariérových poradců škol v regionu bylo velmi přínosné pro zástupce základních i středních škol. Získali nové informace, podělili se o své zkušenosti a mimo jiné obdrželi metodiku kariérového poradenství s názvem Praktický průvodce kariérového poradce pro 21.

století. Naše škola bude i nadále rozvíjet aktivity pro žáky, které budou pořádané ve spolupráci s OHK ve Žďáře nad Sázavou a jejími spolupracujícími partnerskými subjekty.

Vedení SOŠ Jana Tiraye

Spolupráce s OHK-foto 1

Spolupráce s OHK-foto 2

Zřizovatel

  • Velká  Bíteš

Podpořil

  • Kraj Vysočina
Nahoru