Školní poradenské pracoviště

Dle novely Vyhlášky č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních (provedena Vyhláškou č. 197/2016 Sb.) je zaveden pojem Školní poradenské pracoviště. Cílem je způsob poskytování poradenských služeb školami zahrnující činnost výchovného poradce a metodika prevence, popřípadě školního psychologa a speciálního pedagoga. Poslední dvě zmíněné funkce nejsou na naší škole zastoupeny.

Školní poradenské pracoviště se zaměřuje především na:
- vytváření vhodných podmínek pro vzdělávání žáků školy se speciálními vzdělávacími potřebami,
- poskytování podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami,
- monitorování a vyhodnocování účinnosti zvolených podpůrných opatření,
- prevenci školní neúspěšnosti,
- kariérové poradenství zahrnující vzdělávací, informační a poradenskou podporu k vhodné volbě povolání a další vzdělávací cesty,
- vytváření vhodných podmínek, forem a metod práce pro nadané a mimořádně nadané žáky,
- vytváření vhodných podmínek, forem a metod práce pro podporu vzdělávání a sociálního začleňování žáků z odlišného kulturního prostředí a s odlišnými životními podmínkami,
- průběžnou a dlouhodobou péči o žáky s výchovnými a vzdělávacími obtížemi a vytváření příznivého sociálního klimatu pro přijímání kulturních a jiných odlišností ve škole a školském zařízení,
- prevenci a řešení výukových a výchovných obtíží, projevů rizikového chování, které jsou prekurzorem vzniku sociálně patologických jevů jako je šikana, kyberšikana, diskriminace, extremismus, záškoláctví, netolismus, závislost na návykových látkách,
- včasnou intervenci při aktuálních problémech u jednotlivých žáků a třídních kolektivů,
- rozvíjení pedagogicko-psychologických a speciálně-pedagogických znalostí a dovedností pedagogických pracovníků školy,
- spolupráci a komunikaci mezi školou a zákonnými zástupci,
- spolupráci školy při poskytování poradenských služeb se školskými poradenskými zařízeními,
- pořádání přednášek a besed pro studenty,
- krizovou intervenci.

KOORDINACE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ

Ředitel školy: Ing. Bc. Josef Chytka

Zástupkyně ředitele: Ing. Mgr. et Mgr. Ludmila Baláková, Ph.D., MBA

                                    Bc. Ludmila Pecinová

Vedoucí Školního poradenského pracoviště: Mgr. et Mgr. Veronika Zachovalová, Ph.D.

Výchovné a kariérní poradkyně: Mgr. Hana Matejová

Školní metodička prevence: Mgr. et Mgr. Veronika Zachovalová, Ph.D.

 

Výchovný poradce                                                     Školní metodik prevence

 

 

 

Nejbližší akce školy

fb

Zřizovatel

  • Velká  Bíteš

Podpořil

  • Kraj Vysočina
Nahoru