Historie a současnost školy

Střední odborná škola Jana Tiraye Velká Bíteš, příspěvková organizace

je státní škola, jejímž zřizovatelem je Město Velká BítešŠkola byla zřízena v roce 1999

Škola zajišťuje teoretickou výuku a z velké části i výuku praktickou (odborný výcvik), odborný výcvik ale probíhá i na smluvních pracovištích ve Velké Bíteši a blízkém okolí.

Obory, ve kterých se v současnosti vzdělávají žáci, jsou:

65-51-H/01     Kuchař-číšník (3letý s výučním listem),

29-54-H/01     Cukrář (3letý s výučním listem),

69-51-H/01     Kadeřník (3letý s výučním listem),

23-56-H/01     Obráběč kovů (3letý s výučním listem),

23-45-L/01      Mechanik seřizovač (4letý maturitní).

 

 

Pro školní rok 2017/2018 nabízíme zájemcům o studium následující obory vzdělání:

 

65-51-H/01     Kuchař-číšník

29-54-H/01     Cukrář

69-51-H/01     Kadeřník

23-56-H/01     Obráběč kovů

21-55-H/01     Slévač

23-45-L/01      Mechanik seřizovač

 

Střední odborná škola Jana Tiraye Velká Bíteš, příspěvková organizace je, jak již bylo výše řečeno, státní škola, zřizovaná Městem Velká Bíteš. Školné se neplatí. Škola umožňuje pouze denní formu vzdělávání, do všech oborů přijímáme jak dívky, tak chlapce. 

Rozvrh je na škole řešen formou lichých a sudých týdnů (dle čísla týdne v kalendáři). Většina oborů totiž pravidelně střídá týden teoretického vyučování s týdnem odborného výcviku. Odborný výcvik probíhá u některých oborů přímo v budově školy (Tyršova ulice č. 239, Velká Bíteš), u většiny oborů se na vzdělávání v oblasti odborného výcviku podílejí smluvní pracoviště. Velmi významné postavení mezi smluvními pracovišti má Středisko praktického vyučování První brněnské strojírny Velká Bíteš, a.s.

 

Kuchař-číšník je tříletý obor vzdělání zakončený jednotnou závěrečnou zkouškou. Úspěšní absolventi získávají výuční list. Základními podmínkami pro přijetí jsou ukončená povinná školní docházka a zdravotní způsobilost uchazeče.

Cukrář je rovněž tříletý obor vzdělání zakončený státní závěrečnou zkouškou. Úspěšní absolventi získávají výuční list. Základními podmínkami pro přijetí jsou ukončená povinná školní docházka a zdravotní způsobilost uchazeče.

Kadeřník je tříletý obor vzdělání zakončený státní závěrečnou zkouškou a úspěšní absolventi získávají výuční list. Základními podmínkami pro přijetí jsou ukončená povinná školní docházka a zdravotní způsobilost uchazeče.

Obráběč kovů je tříletý obor vzdělání zakončený státní závěrečnou zkouškou. Úspěšní absolventi získávají výuční list. Kraj Vysočina poskytuje žákům tohoto oboru motivační a prospěchové stipendium. Na stipendium mají nárok všichni žáci, kteří splní požadovaná kritéria.

Základními podmínkami pro přijetí jsou zdravotní způsobilost, ukončení ZŠ po absolvování 9. třídy, ale také prospěch v 9. třídě ZŠ - ze všech předmětů nejhůře dostatečný.

Slévač je jednoletý obor vzdělání zakončený státní závěrečnou zkouškou. Úspěšní absolventi získávají výuční list. Studium je organizováno jako zkrácené, je určeno pro uchazeče, kteří již mají výuční list nebo maturitu a mají zájem o rozšíření kvalifikace v dalším oboru. Studium je zaměřeno na vzdělávání v odborných předmětech a v odborném výcviku, všeobecně vzdělávací předměty žáci neabsolvují.

Základními podmínkami pro přijetí jsou dosažené střední vzdělání s výučním listem nebo maturitní zkouškou, zdravotní způsobilost uchazeče.

 

Mechanik seřizovač je čtyřletý maturitní obor, po jehož absolvování a po úspěšném zvládnutí státní maturitní zkoušky získávají absolventi maturitní vysvědčení. V průběhu studia si žáci osvojují obsluhu, seřizování, kontrolu a programování konvenčních obráběcích strojů a CNC strojů. Naučí se sestavovat řídicí programy, navrhovat a sestavovat technologické postupy, vytvářet a číst výkresovou dokumentaci. Pracují v programech CAD.

Základními podmínkami pro přijetí jsou úspěšné absolvování ZŠ (9 tříd),výsledky přijímací zkoušky,prospěch z 8. a 9. ročníku ZŠ. Žák nesmí být v 9. třídě z žádného z předmětů hodnocen stupněm dostatečný (4) a nedostatečný (5).

 

 

 

 

 

Jan Tiray (23.10.1858 - 25.7.1925)

Jan-Tiray

"V zrcadle minulosti patře přítomnost, pohlížeje k budoucnosti, pokud zrak stačí. Není národa osvíceného, jenž by památek a pokladů slavných svých předků nehledal."

Jan Tiray - dějepisec a čestný občan města Velká Bíteš

Narodil se ve Velké Bíteši v učitelské rodině. Poté, co absolvoval učitelský ústav, vyučoval na zdejší obecné škole. Jeho předsevzetí bylo, že "bude mimo povinností svých školních ku pokroku města svého působiti a dějiny jeho sestavovati". Výsledkem jeho snah bylo uspořádání městského archivu. Ve svých 24 letech, roku 1882, vydal 1. díl Dějin města Velké Bíteše. Druhý díl vyšel o 6 let později, roku 1888.

Měl též výjimečné hudební nadání, a to jak interpretační, tak skladatelské (byl žákem Leoše Janáčka).

Císař František Josef I. ocenil jeho schopnosti a udělil mu tři vyznamenání - za povznesení školství, zpěvu a hudby chrámové. Vyznamenání uchovává zdejší muzeum.

Mimořádně nadaný, všestranný vlastivědný a také pedagogický pracovník, publicista Jan Tiray nezakotvil existenčně ve svém rodišti, ale v Telči, jako učitel a školní inspektor. S Velkou Bíteší byl však spjat po celý život. Byla neustálým zdrojem jeho literární a vlastivědné činnosti a jeho aktivity směřovaly k založení muzejního spolku a bítešského muzea. Slavnostního otevření muzea se však nedožil, zemřel měsíc před ním. Pohřben je dle svého přání na místním hřbitově u hradební zdi kostela, kde má rod Tirayů pomník.

Almanach školy

U příležitosti 10. výročí SOŠ Jana Tiraye byl vydán almanach, který je možno zakoupit v kanceláři školy za 80 Kč.

Nejbližší akce školy

fb

Zřizovatel

  • Velká  Bíteš

Podpořil

  • Kraj Vysočina
Nahoru