Další organizace Velké Bíteše

Velká Bíteš

VZDĚLÁVÁNÍ NA SOŠ JANA TIRAYE V PRŮBĚHU KVĚTNA A ČERVNA

V době, kdy nebyla povolena prezenční výuka žáků, byly vyráběny na školní 3D tiskárně a poté distribuovány ochranné štíty pro učitele naší školy, dále pro zaměstnance příspěvkových organizací města Velká Bíteš a především pro nejohroženější skupinu obyvatel – seniory v Domově pro seniory a v Domě pečovatelské služby. Velké poděkování patří Radce Smekalové a Bc. Jiřímu Ulmanovi, kteří se podíleli na výrobě štítů. Situace totiž nebyla vždy jednoduchá s ohledem na zvýšenou poptávku potřebného materiálu.

Na základě nařízení vlády ČR byl od 11. 5. 2020 umožněn žákům 3. ročníků učebních oborů a 4. ročníku maturitního oboru Mechanik seřizovač vstup do školy za účelem konzultací a přípravy na závěrečnou/maturitní zkoušku. To bylo však podmíněno odevzdáním podepsaného Čestného prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění u daného žáka, a to v posledních 2 týdnech. Dále jsou žáci povinni dodržovat manuál MŠMT – Soubor hygienických pokynů pro školy a školská zařízení (k dispozici na webových stránkách školy). Účast ve škole je dobrovolná, ale evidovaná. Žáci jsou rozděleni do malých skupin, aby mezi nimi docházelo k minimálnímu kontaktu. V rámci vytvořeného harmonogramu jsou učiteli teoretického a praktického vyučování připravováni na písemné, ústní a praktické zkoušky – posledně zmíněné budou letos v upraveném režimu.

Co se týče žáků ostatních ročníků, až do června pokračuje distanční forma výuky. Přítomnost žáků ve škole bude možná v jeden vybraný den pro teorii, jeden den pro praxi a 30. 6. při převzetí vysvědčení.

V současnosti lze konstatovat, že učitelé naší školy si s nově vzniklou situací poradili skvěle a panuje velice dobrá spolupráce se žáky, kteří jim zasílají splněné úkoly. Učitelům i žákům patří pochvala za zvládnutí nové formy vzdělávání.

Vedení SOŠ Jana Tiraye Velká Bíteš

Nejbližší akce školy

Zřizovatel

  • Velká  Bíteš

Podpořil

  • Kraj Vysočina
Nahoru