Velká Bíteš

Mgr. Hana Karmazínová

Výchovný poradce

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Telefon: +420 566789511

Další údaje:

Poradenské služby ve škole jsou založené na snaze vytvořit vnitřní systém komunikace ve škole, na kterém se podílí ředitel školy, výchovný poradce, metodik primární prevence a ostatní učitelé, s akcentem na práci třídních učitelů.

V naší škole je použita základní varianta poskytování poradenských služeb, protože velikost školy neumožňuje použít rozšířenou variantu s nabídkou činnosti školního psychologa a speciálního pedagoga. Tyto činnosti jsou zajišťovány v případě potřeby externě a tato spolupráce je v současné době naprosto vyhovující. Podle obsahu poskytování poradenských služeb a informační a metodické podpory učitelům, žákům a rodičům rozlišujeme tyto oblasti činnosti:

1. Poradenskou činnost:

a) prevence školní neúspěšnosti,

b) vyhledávání a orientační šetření žáků, jejichž vývoj a vzdělávání vyžadují zvláštní pozornost a příprava návrhů na další péči o tyto žáky,

c) kariérové poradenství integrující vzdělávací, informační a poradenskou podporu při vhodné volbě vzdělávací cesty a pozdějšího profesního uplatnění,

d) poskytování služeb kariérového poradenství žákům/cizincům se zřetelem k jejich speciálním vzdělávacím potřebám,

e) zajišťování nebo zprostředkování diagnostiky SVP (vstupní a průběžné) a intervenčních činností pro žáky s SVP,

f) odborná podpora při integraci a vzdělávání žáků se SVP, včetně žáků z jiného kulturního prostředí a žáků se sociálním znevýhodněním, koordinace poskytování poradenských služeb žákům školou, a školskými poradenskými zařízeními a koordinace vzdělávacích opatření u těchto žáků,

g) péče o vzdělání nadaných a mimořádně nadaných žáků,

h) průběžná a dlouhotrvající péče o žáky s neprospěchem a vytváření předpokladů pro jeho snižování,

i) metodická podpora učitelům při aplikaci psychologických a speciálně pedagogických poznatků a dovedností do vzdělávací činnosti školy.

2. Metodické a informační činnosti

a) zprostředkování nových metod diagnostiky a intervence,

b) metodická pomoc pedagogickým pracovníkům školy v otázkách kariérového rozhodování žáků, integrace, individuálních vzdělávacích plánů, práce s nadanými žáka apod.,

c) předávání odborných informací z oblasti kariérového poradenství a péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami pedagogickým pracovníkům školy,

d) poskytování informací o činnosti školy, školských a dalších poradenských zařízeních v regionu, o jejich zaměření, kompetencích a o možnostech využívání jejich služeb žákům a jejich zákonným zástupcům,

e) shromažďování odborných zpráv a informací o žácích v poradenské péči dalších poradenských zařízení a jejich zajištění v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů,

f) vedení písemných záznamů umožňujících doložit rozsah a obsah činnosti výchovného poradce, navržených a realizovaných opatření.

3. Specializovanou metodologickou činnost v oblasti pedagogiky a psychologie

a) Odborná pomoc žákům při vyhledávání vhodných stylů učení,

b) Odborná intervence u žáků se specifickými poruchami učení a chování,

c) Řešení problémových situací,

d) Vyhledávání mimořádně nadaných žáků – participace na úpravách jejich učiva,

e) Odhalování šikany, projevů diskriminace, nepřátelství nebo násilí a jiných negativních jevů ve škole.

Výchovný poradce odpovídá za svou činnost zástupci ředitele školy.
Metodicky je řízen Pedagogicko – psychologickou poradnou.
Naše škola spolupracuje s PPP ve Velkém Meziříčí, s PPP v Třebíči, s PPP v Brně.

Konzultační hodiny VP:

- Každý den 7:30 - 8:00 nebo 14:15 – 15:00

- Sudý týden: pondělí 11:30- 14:30, úterý 8:00- 10:30, čtvrtek 8:00- 9:30

- dle potřeby, v individuálně dohodnutých termínech.

Dokumenty ke stažení:

pdf-page Program poradenských služeb ve škole

pdf-page Vyhláška 27-2016 Sb  platné znění 1 ledna 2018

word Plán pedagogické podpory - formulář

 

Kontaktní formulář

Přečetl(a) jsem si a beru na vědomí zpracování osobních údajů.

* takto označená pole jsou povinná

Nejbližší akce školy

Zřizovatel

  • Velká  Bíteš

Podpořil

  • Kraj Vysočina
Nahoru